Меню Затваряне

Публикации

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР МАСЛАРОВ, ДМН

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЪЛЕН ТЕКСТ (В СБОРНИЦИ И СПИСАНИЯ)

 1. Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен “Доктор” на тема: “Проучване на хипокампалния тета-2 ритъм в условията на хроничен стрес – електроенцефалографски и радиоизотопни изследвания”, 1998 год.

2. Nikolov N. D., D. B. Maslarov, A. N. Totev, S. A. Harleva. Hippocampal theta-2 activity (4-7 Hz) during different phases of chronic inescapable stress in rats as a possible measure for changes in the functional state of the basal forebrain cholinergic system (BFCS). C. R. Acad. bulg. Sci., 1992, 45 (4), 105-107. IF 0.190
3. Nikolov N. D., A. N. Totev, D. B. Maslarov, S. A. Harleva. System analysis of changes in EEG power and coherence during different phases of chronic inescapable stress in rats. C. R. Acad. bulg. Sci., 1992, 45 (4), 109-112. IF 0.190
4. Тотев А., Д. Масларов. Тета-ритъм и възходящи холинергични мозъчни системи. Строеж и функции на мозъка, Акад. Изд. “Марин Дринов”, БАН, 1994, 21, 113-123.
5. Maslarov D., A. Totev, N. Shishkova, M. Vlaskovska, N. Nikolov, L. Kazakov. Resistance of the hippocampal cholinergic neurotransmission and the connected with it theta-2 rhythm (4-7 Hz) under conditions of chronic stress in rats. C. R. Acad. bulg. Sci., 1995, 48 (4), 105-108. IF 0.210
6. Totev A., D. Maslarov, N. Nikolov, M. Vlaskovska, L. Kazakov. Exhaustion of the cholinergic neurotransmission in n. hypothalamus posterior in the conditions of chronic stress in rats. C. R. Acad. bulg. Sci., 1995, 48 (4), 109-112. IF 0.210
7. Bocheva A., D. Maslarov, A. N. Totev, T. Pajpanova, N. Stoeva, E. Golovinsky. Dalargin effects on electrically induced contractions of vas deferens in rats during different phases of chronic stress responce. C. R. Acad. bulg. Sci., 1994, 47 (4), 63-66. IF 0.213
8. Hadjiivanova Chr., V. Petkov, D. Maslarov, A. Totev, Y. Panova, I. Belcheva. Effect of Dotarizine on K+-stimulated [3H]-Serotonin and [3H]-Acetylcholine release from rat hippocampus. Gen. Pharmacol., 1996, 28, 1, 129-132. IF 1.056
9. Чипилски Л., Д. Масларов. Съвременни медикаменти за лечение на мигрена. Мозъчносъдови заболявания, том 6, 1, 1998, стр. 43-46.
10. Чипилски Л., Кс. Кметска, Д. Масларов. Dormicum (midazolam) – хипнотик с краткотрайно действие. Мозъчносъдови заболявания, том 6, 2, 1998, 44-46.
11. Масларов Д. Антиепилептичните медикаменти на GEROT Pharmazeutika в терапията на епилепсията в детската възраст. Педиатрия, 1, 1999, Suppl., стр. 11-12.
12. Чипилски Л., Н. Топалов, И. Миланов, В. Чалманов, Д. Масларов. Главоболие и множествена склероза. Cephalgia, vol. 3, 1, 2001, p. 27 – 31.
13. Масларов Д., D. Muresanu. Експериментални и клинични проучвания на невропротективните и невротрофичните действия на Cerebrolysin®. Мозъчносъдови заболявания, том 12, бр. 1, 2006, 39-43.
14. Масларов Д. Cerebrolysin® – лекарство с доказан невротрофичен и невропротективен ефект. EUROmedica, I, 1, 2006, 3-6.
15. Трайков Л., Ш. Мехрабиан, А. Йорданова, М. Райчева, Р. Радемакер, М. Крутс, Д. Масларов, И. Кременски, К. Ван Броекхофен. Нова PSEN1 мутация при българска фамилия с ранно начало и атипична клинична картина на болестта на Алцхаймер. Българска неврология, 2007, 7, 1, 36-40.
16. Петрова М., Л. Трайков, М. Райчева, Ш. Мехбариан, Я. Желев, Д. Масларов. Особености на когнитивния профил при Мултисистемна атрофия. Българска неврология, 2007, 7, 1, 33-36.
17. Масларов Д., Г. Спасов. Нарушения на липидната обмяна и тяхното лечение. Българска неврология, 2007, 7, 4, 164-171.
18. Панов Й., Д. Масларов. Диагностични затруднения при болни с черепномозъчна травма и алкохолна интоксикация. Съвременна медицина, 2007, 4, 49-53.
19. Мицова О., Д. Масларов. Артериална хипертония и захарен диабет. Българска медицинска практика, 2007, V, 7, стр. 35.
20. Масларов Д., В. Калайджиев. Нефармакологична невропротекция при исхемичен мозъчен инсулт. Българска неврология, 2007, 7, 5, 219-224.
21. Миланова М., Д. Масларов, Д. Атанасова, М. Радева. Диференциална диагноза на нарушенията на съня, протичащи с двигателни отклонения. Двигателни нарушения, 4, 2, 2007, 17-27.
22. Ванев П., Н. Габровски, Г. Поптодоров, Н. Велинов, Д. Масларов, Ст. Габровски. Измерване на качеството на живот при болни с неврохирургични заболявания. Българска неврология, 2008, 8, 2, 37-42.
23. Габровски Н., П. Ванев, Е. Кръстев, К. Узунов, Д. Масларов, Ст. Габровски. Измерване на качеството на живот при болни с малигнени глиални тумори. Хирургия, LXIV, 2008, 1-2, 24-29.
24. Масларов Д., Д. Дренска, Л. Трайков, D. Muresanu. Невротрофични фактори, невропротекция и невропластичност – актуални теоретични и фармако-терапевтични аспекти. Българска неврология, 2008, 8, 2, 30-37.
25. Габровски Н., К. Узунов, Е. Кръстев, Д. Масларов, Ст. Габровски. Увреждане на високия шиен сегмент – анатомия, класификация на патологичните процеси, диагностика. Хирургия, LXIV, 2008, 1-2, 40-43.
26. Масларов Д., В. Кирилов, Н. Габровски, Л. Чалев, Цв. Деливерски. Метастатичен спинален епендимом. Българска неврология, 2008, 8, 2, 84-88.
27. Масларов Д. Невропротективни стратегии и алтернативи при Паркинсонова болест. Българска неврология, 2008 септември, 8, 3, 93-99.
28. Й. Докова, Д. Масларов, Ив. Миланов, Л. Георгиев. Валидизация на българската версия на невропсихологическия въпросник при пациенти с множествена склероза – MSNSQ. Cephalgia, 2008, 10, 1, 23-28.
29. Й. Докова, Д. Масларов, Ив. Миланов, Л. Георгиев. Когнитивни нарушения при пациенти с множествена склероза и връзка с имуномодулаторното лечение. Cephalgia, 2008, 10, 1, 29-36.
30. Й. Докова, Л. Георгиев, Ив. Миланов, Д. Масларов. Валидизация на българската версия на въпросник MSQOL-54 за качество на живот при пациенти с множествена склероза. Двигателни нарушения, 2008, 5, 1, 27-33.
31. Й. Докова, Ив. Миланов, Л. Георгиев, Д. Масларов. Валидизация на българската версия на MSIS-29. Двигателни нарушения, 2008, 5, 1, 34-38.
32. S. Stoylov, D. Maslarov. Mechanism of arrest of cancer cells proliferation under the influence of alternating electric field in frequency range 50 kHz – 500 kHz. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, ХХIX, vol. 1 (1), 2116-2118. IF 9.380
33. Muresanu D.F., M.R. Buia, D. Pintea, S. Craiovan, F. Moldovan, I. Opincariu, D. Maslarov, A. Stan. Neuroprotection and neuroplasticity in craniocerebral trauma. Romanian Journal of Neurology, VI, No 4, 2007, 154-165.
34. Antonya Todorova, Ivan Milanov, Dimitar Maslarov. Investigating quality of life in Bulgarian patients with Parkinson’s disease. International Journal of Neuroprotection and Neuroregeneration, 2008, 4 (2), 151-157.
35. P. Kolev, N. Mihnev, D. Maslarov, and M. Markov. Medial temporal lobe epilepsy with severe pain sensation. American Journal of Neuroprotection and Neuroregeneration, 2009, 1, 1-5.
36. Dimitrova S., Stoilova I., Georgieva K., Taseva T., Jordanova M., Maslarov D. Solar and Geomagnetic Activity and Acute Myocardial Infarction Morbidity and Mortality, Fundamental Space Research, Heliobiology, Suppl. of Comptes Rend. Acad. Bulg. Sci., Sofia, Bulgaria. ISBN 987-954-322-409-8, 2009, pp. 161-165. IF 0.204
37. Масларов Д., М. Александрова. Сестрински грижи за неврологично болните. Сестринско дело, 42, 2010, 1, 3-6.
38. Масларов Д., Д. Дренска. Скали за определяне на прогностични възможности при пациенти с транзиторни исхемични атаки. Невросонология и мозъчна хемодинамика, 6, 2010, 1, 43-49.
39. Maslarov D., D. Drenska, J. Petrova. Early cerebrovascular disease- Clinical characteristics and Aspects. Description of a clinical case. American Journal of Neuroprotection and Neuroregeneration, vol. 2, 1-7, 2010.
40. Ю. Петрова, Б. Милев, Р. Петков, Д. Масларов. Тромбоза на vena jugularis. Диагностичен и терапевтичен ултразвук. Vol. 18, 1, 2010, 32-35.
41. Масларов Д., Д. Дренска, Ю. Петрова. Интракраниалните стенози – етиологичен и рисков фактор при пациенти с ранна мозъчно-съдова болест. Българска неврология, 10, 2, юли 2010, 54-57.
42. Масларов Д. Интердисциплинарни грижи при пациенти с мозъчен инсулт. Здраве и наука, 1, 1, 2011, 34-41.
43. Масларов Д., И. Нисимов. Алгоритми на сестринска дейност в неврологично отделение. Сестринско дело, 42, 2010, 2-3, 35-41.
44. Масларов Д. Диагностициране и лечение на пациенти с транзиторни исхемични атаки. Българска неврология, том 11, 1, май 2011, 13-21.
45. Maslarov D., D. Drenska. Clinical analysis on neuroprotection of transient ischemic attacks. Neural Regen. Res, 2011, 6(10): 778-784. IF 0.216
46. G. Stavreva, N. Nedialkova, N. Negrev, D. Maslarov, R. Radomirov. Modular and functionally-different descending recto-anal pathways in a rat model. Cent. Eur. J. Biol. 6(4), 2011, 510-517. IF 1.0
47. Масларов Д. Невропротекция при исхемичен мозъчен инсулт – актуално състояние на проблема. Здраве и наука, 1, 3, 2011, 24-27.
48. Stavreva G., L. Simeonova, D. Maslarov, R. Radomirov. Modular nerve circuit-mediated motor activity in circular axis of rectum in rat model. Comptes Rend. Acad. Bulg. Sci., Sofia, Bulgaria. 2011, 64 (5), 705-710, IF 0.210.
49. Масларов Д., И. Нисимов, В. Георгиев, Д. Дренска, Г. Пейчев, В. Калайджиев, И. Ангелов. Синдром на Fahr – представяне на три случая. Здраве и наука, 1, 4, 2011, 48-50.
50. Kappos L., D. Li, P. Calabresi, P. O’Connor, A. Bar-Or, F. Barkhof, M. Yin, D. Leppert, R. Glanzman, J. Tinberger, S. Hauser. Ocrelizumab in relapsing-remitting multiple sclerosis: a phase 2, randomised, placebo-controlled, multicenter trial. Supplementary webappendix, p. 2, D. Maslarov – PI. The Lancet, Vol. 378, Issue 9805, November 19, 2011, 1779-1787. IF 38.278
51. Maslarov D., D. Drenska. Association between ABCD (2) score, cerebral vascular territory, and dyslipidemia in patients with transient ischemic attack (Our Bulgarian Experience). International Journal of Stroke, vol. 7, issue 6, August 2012, E1, (wileyonlinelibrary.com/journals/ijs). IF 2.748
52. Сурчева С, Д. Масларов, М. Власковска. Болка и бенфотиамин . допирни точки между науката и клиничната практика. ЕВРОФАРМА-2, Избрани глави от съвременната клинична фармакология, фармакотерапия и клинична фармация, МИ АРСО, София 2012, 308-311.
53. Стаменова П., Д. Масларов, Л. Трайков, Ив. Миланов, М. Райчева, Е. Милушев. Алгоритми за диагноза и лечение на мозъчно-съдови заболявания. Българска неврология, том 12, брой 2, септември 2012, 44-59.
54. Petrova D., D. Maslarov, I. Angelov, D. Zekin. Analysis of therapeutic efficacy of Citicolone in patients with vertigo of central origin and vascular aetiology. American Journal of Neuroprotection and Neuroregeneration, vol. 4, 1-8, 2012.
55. Масларов Д. Инсулт и животът след това. Здраве и наука, 1, 9, 2013, 23-29.
56. Масларов Д. Персонализирана медицина – актуално състояние. Здраве и наука, 1, 9, 2013, 29-34.
57. Липник-Стангели М., Л. Тодорова, Д. Масларов, М. Власковска. Лекарствени продукти за модерни терапии: характеристики и регулаторни изисквания. Наука Фармакология, ІV, 1 (6), 2013, 11-15.
58. Масларов Д, Д. Дренска, Л. Тодорова, О. Мицова, М. Власковска. Клинична и фармакогеномна оценка на рутинно използваните антиагреганти и антикоагуланти – опит за персонализирано лечение на пациенти с мозъчен инсулт. Наука Фармакология, ІV, 1 (6), 2013, 16-19.
59. Масларов Д, О. Мицова, Д. Димитрова. Персонализирана медицина и персонализирани грижи. Здраве и наука, 2, 10, 2013, 22-24.
60. Kolyovska V., S. Todorov, D. Maslarov. New perspectives in multiple sclerosis treatment. Medical Date, Academy of Medical Sciences, Serbian Medical Society, ISSN 1821-1585, 5, 3, 2013 (3-5).
61. O. Khan, P. Rieckmann, A. Boyko, K. Selmaj,R. Zivadinov, for the GALA Study Group. Three Times Weekly Glatiramer Acetate in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. D. Maslarov, PI, Annals of Neurology, 2013, 10.1002/ana.23938, 705-713, IF 11.193
62. Kalliomäki J, Attal N, Jonzon B, Bach FW, Huizar K, Ratcliffe S, Eriksson B, Janecki M, Danilov A, Bouhassira D; AZD2423 PTN Study Group. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of a chemokine receptor 2 (CCR2) antagonist in posttraumatic neuralgia. Collaborators: Maslarov D, Handberg G, Bach F, Sonne J, et al. Pain. 2013 May;154(5):761-7. IF 5.644
63. Petrova J, D. Maslarov, B. Milev. Transient Global Amnesia in Patients with Recidivating Venous Thrombosis. American Journal of Neuroprotection and Neuroregeneration, vol. 5, 2013, 110-113.
64. Масларов Д., Д. Дренска, Цв. Деливерски. Диагностични аспекти при тромбоза на интракраниален дурален синус – представяне на клиничен случай и кратък литературен обзор. Здраве и наука, 3, 11, 2013, 22-26.
65. Масларов Д., Н. Габровски. Фармакологично и нефармакологично лечение на исхемичен мозъчен инсулт. Наука Фармакология, ІV, 2 (7), 2013, 43-49.
66. Н. Велинов, Н. Габровски, Д. Масларов, М. Иванов, В. Петков. Оценка на качеството на здравните услуги в клиника по неврохирургия в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов“. Здраве и наука, 4 (12), 2013, 9-14.
67. Масларов Д, Д. Дренска. Етиологична Класификация на Транзиторните Исхемични Атаки. Българска неврология, том 15, 1, 2014, 1-6.
68. Масларов Д, О. Мицова. Перспективи на персонализираната медицина при мозъчен инсулт. Българска неврология, том 15, 1, 2014, 6-11.
69. Л. Тодорова, С. Сурчева, В. Цеков, Д. Масларов, М. Власковска. Трицикличните антидепресанти (амитриптилин) и мястото им в лечението на болезнената диабетна полиневропатия. Наука Фармакология, V, 1 (8), 2014, 31-34, ISSN 1314-2674.
70. Масларов Д. Бенфотиамин – спектър на приложение в неврологията. Лекарска практика, ХVI, 1, 2014, 33-36, ISSN 1311-2589.
71. Масларов. Д. Мозъчен инсулт – актуално състояние на проблема. Мединфо, XIV, 5, 2014, 62-66.
72. J. A. French, P. Bartoldi, S. T. Brittain, J. K. Johnson, on behalh of the PROSPER Investigators Study Group (D. Maslarov, Sofia). Efficacy and safety of extended-release oxcarbazepine (Oxtellar XR) as adjunctive therapy in patients with refractory partial-onset seizures: a randomized controlled trial. Acta Neurol Scandinavica, 2014, 129, 143-153. IF 2.437.
73. Д. Дренска, Д. Масларов. Атипични варианти на мозъчен инсулт – предизвикателство на съдовите хамелеони. Мединфо, XIV, 7, 2014, 16-19, ISSN 1314-0345.
74. A. E. Miller, J. S. Wolinsky, L. Kappos,G. Comi, M. S. Freedman, T. Olsson, J. Liang, D. Bauer, M. Benamor, Ph. Truffinet, P. W. O’Connor. TOPIC: Efficacy and Safety of Once-Daily Oral Teriflunomide in Patients With First Clinical Episode Consistent With Multiple Sclerosis. Participating Investigators: … Maslarov D. The Lancet Neurology, Volume 13, N 10, 2014, 977-986. IF 21.823.
75. V. Kolyovska, S. Todorov, S. Engibarov, R. Eneva, D. Maslarov. Why vitamin D deficiency is thought to be a risk factor for multiple sclerosis? Acta morphol. et anthropol., 2014, 20 – ISSN 0861 – 0509.
76. V. Kolyovska, D. Maslarov, I. Dokova, S. Todorov, I. Iliev, S. Engibarov, R. Eneva. Serum IgG antibodies to GM1, GM3 and GD1a gangliosides in patients with relapsing remitting multiple sclerosis under treatment with Interferon, Copaxone and Laquinimod – preliminary data. Acta morphol. et anthropol., 2014, 21, 62-65, ISSN 0861 – 0509
77. V. Kolyovska, S. Todorov, D. Maslarov. Can chemical ∆9-tetra-hydrocannabinol to slow the multiple sclerosis spasticity? Здраве и наука, 4, 16, 2014, 5-9, ISSN 1314 – 3360 (in Bulgarian).
78. Масларов Д., Д. Дренска. Диференциална диагноза на транзиторните исхемични атаки. MedPost, 1, 4, април 2015, 50-51. ISSN 2367-6469.
79. V. Kolyovska, V. Pavlova, I. Iliev, S. Todorov, D. Maslаrov. Low salt diet is associated with the prevention of exacerbation in patients with relapsing remitting MS. Journal of Pharmacy and Pharmacology, vol. 3, 4, April 2015, 170-172.
80. Масларов Д. Поведение при пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт – кратък преглед. Българска неврология, 16, 1, април, 2015, 17-22.
81. Кольовска В., С. Тодоров, Д. Кадийски, Д. Масларов. Няма безопасна доза при употреба на алкохол. Здраве и наука, 1 (17), 2015, 18-21.
82. Масларов Д., Хр. Спасова. Актуална терминология за мозъчносъдовите болести през втората декада на 21-ви век. Здраве и наука, 1 (17), 2015, 22-34.
83. V. Kolyovska, D. Maslarov. Clinical case of a patient with RRMS and acute inflammatory response following vaccination against tetanus. Acta morphol. et anthropol., 2015, 22, 24-30, ISSN 0861 – 0509.
84. Масларов Д., Л. Тодорова, С. Сурчева, М. Власковска. Тромболитично лечение и алтернативи при лечението на острия исхемичен мозъчен инсулт. Наука Фармакология, 1(10), 2015, 29-40.
85. Тодорова Л., Д. Масларов, Н. Янев, С. Сурчева. Лечение на невропатна болка с централен произход – лекарствени продукти, потенциални взаимодействия и нежелани реакции. Наука Фармакология, 1(10), 2015, 13-22.
86. W. Zadeh, A. Escartin, W. Byrnes, F. Tennigkeit, S. Borghs, T. Li, P. Dedeken, Marc De Backer on behalf of the SP0954 Study Group.Efficacy and safety of lacosamide as first add-on or later adjunctive treatment for uncontrolled partial-onset seizures: A multicentre open-label trial W. Participating Investigators: … Maslarov D. Seizure, Elselvier 31, 2015, 72-79. IF ….
87. Масларов Д. Отделения (сектори) за лечение на остри инсулти – спешна нужда от официализиране в България. Българска неврология, 16, 2, юли 2015, 116-121.
88. Масларов Д., Д. Дренска. Телемедицина при мозъчен инсулт. Двигателни нарушения, 12, 2, 2015, 31-41, ISSN 1312-4676.
89. Maslarov D., D. Drenska. Validation of the ASCOD Phenotyping in Bulgarian patients with stroke and Transient Ischemic Attack: a retrospective Cohort Study. Am. J. Neuroprotec. Neuroregen, 7, 68-71, 2015, ISSN 1947-2951.
90. Kolyovska V., V. Pavlova, I. Iliev, Y. Dokova, D. Maslarov. Neurodegenerative changes in serum IgG antibodies to GD1a, GM1 and GM3 Gangliosides in aging rats. Am. J. Neuroprotec. Neuroregen, 7, 75-77, 2015, ISSN 1947-2951.
91. Petrova J., V. Manolov, B. Milev, D. Vasilev, V. Velchev, V. Vasilev and D. Maslarov. Assessment of biomarkers in patients with carotid atherosclerosis. Am. J. Neuroprotec. Neuroregen, 7, 72-74, 2015, ISSN 1947-2951.
92. Ferreira JJ, Lees A, Rocha J-F, Poewe W, Rakol O, Soares-da-Silva P. for the Bi-Park 1 investigators (… Dimitar Maslarov, Bulgaria, First MHAT-Sofia, Clinic of nerve diseases, 8 patients enrolled). Opicapone as an anjunct to levodopa in patients with Parkinson’s disease and end-of-dose motor fluctuations: a randomized, double-blind, controlled trial. Lancet Neurol, 2015, published online Dec, 22 2015, http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(15)00336-1.
93. Масларов Д. Персонализирано лечение с хранителни добавки при пациенти с транзиторни исхемични атаки, с цел редукция на риска от развитие на исхемичен мозъчен инсулт. Здраве и наука, 1, 21, 23-26, 2016.
94. Масларов Д. Миофасциални болки и фибромиалгия. Здраве и наука, VI, 2, 22, 2016, 24-28.
95. Johnston S. C., P. Amarenco, G. W. Albers, H. Denison, J. D. Easton, S. R. Evans, P. Held, J. Jonasson, K. Minematsu, C. A. Molina, Y. Wang, and K.S. L. Wong, for the SOCRATES Steering Committee and Investigators*. (Prof. Dimitar Maslarov, First MHAT AD, Neurology department). Ticagrelor versus Aspirin in Acute Stroke or Transient Ischemic Attack. New Engl J Med, May, 2016, 1-9.
96. Масларов Д., Д. Дренска. Мозъчен инсулт при жени. Двигателни нарушения, 13, 1, 17-27, 2016.
97. Maslarov D., D. Drenska. Different forms of Cerebrovascular Disease. Am J Neuroprotec. Neuroregen, 2016, vol, 8, No 1, 1-4.
98. Hauser S.L., Bar-Or A., G. Comi, G. Giovanioni, H.-P. Hartung, B. Hemmer, F. Lublin, X. Montalban … for the OPERA I and OPERA II Clinical Investigators (OPRERA I Principal Investigators … Dimitar Maslarov, Bulgaria). Ocrelizumab versus Interferon Beta-1a in Relapsing Multiple Sclerosis. New Engl J Med, published online December 22, 2016, 1-14.
99. V. Kolyovska, J. Maslarova, D. Maslarov. Neuromarketing. Buy-ology is a masterpiece. Proceedings of the seventh workshop “Experimental models and methods in biomedical research” (Sofia), 16-18 May, 2016, 65-72. [ISSN – 1314-9091]
100. V. Kolyovska, I. Georgiev, J. Maslarova, D. Maslarov. Home diagnostic and screening by means of smartphones and medical devices – clinical applications. Proceedings of the seventh workshop “Experimental models and methods in biomedical research” (Sofia), 16-18 May, 2016, 130-134. [ISSN – 1314-9091].
101. S. Surcheva, L. Todorova, D. Maslarov, M. Vlaskovska. Preclinic and clinic effectiveness of gabapentin and pregabalin for treatment of neuropathic pain in rats and diabetic patients. Biotechnology & Biotechnological Equipment, February 2017, 31, 3, 568-573. DOI: 10.1080/13102818.2017.1290550.
102. Масларов Д., Д. Дренска. Криптогенни транзиторни исхемични атаки и мозъчни инфаркти. Българска неврология, 18, 1, април 2017, 1 – 5.
103. Масларов Д. Мозъчносъдови заболявания – актуални оценки и идеи за подобряване на общественото здраве. Автореферат на Дисертация за присъждане на научната степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“, София, 05 април 2017.
104. F. Stocchi, O. Rascol, R. A. Hauser, S. Huyck, A. Tzontcheva, R. Capece, T. W. Ho, P. Sklar, C. Lines, D. Michelson, D. J. Hewitt, D. Maslarov et al. Randomized trial of preladenant, given as monotherapy, in patients with early Parkinson disease. On behalf of the Preladenant Early Parkinson Disease Study Group Published online before print May 10, 2017, doi: 10.1212/WNL.0000000000004003 Neurology 10.1212/WNL.0000000000004003.
105. V. Kolyovska, S. Ivanova, K. Kmetska, S. Todorov, D. Maslarov. Serum IgG Antibodies to GM1 and GD1a Gangliosides in a Patient with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis under Treatment with Glatiramer Acetate. A 15-year Longitudinal Study. Acta morphologica et anthropologica, 24 (3-4), Sofia, 2017, 47-52.
106. D. Drenska, D. Maslarov. Transient ischemic attack: clinical features and outcome, J Biomed Clin Res, Vol. 10, No 1, 2017, 25-28.

МОНОГРАФИИ

1. Епилепсията –свещената болест.
П. Божинов, Г. Панов, Д. Масларов, Р. Калпачки, С. Александрова, Ст.
Цеков, Ф. Киров, Хр. Костов. Практическо ръководство, София,
Изд. Б. Стаменов, 2005, 83-146. ISBN 954-90688-5-4.

2. Нарушения на спиналното кръвообращение.
Д. Масларов. М. Миланова. Изд. Темпора, София, 2008. ISBN 978-954-91851-3-3.

3. Мозъчен инсулт.
Д. Масларов. Изд. Темпора, София, 2008. ISBN 978-954-91851-6-4.

4. Мозъчен инсулт.
Д. Масларов. Изд. Инфоматика, София, 2016. ISBN 978-92737-9-3.

УЧЕБНИЦИ И РЪКОВОДСТВА

1. Неврология. Димитър Масларов
(За студенти от медицинските колежи и факултетите по обществено здраве на медицинските университети). 200 стр. Рецензент Проф. П. Стаменова. София, Темпора, 2010. ISBN 978-954-91851-8-8.

2. Неврология. Под ред. на Проф. И. Миланов. Глава 1.4. Съдови заболявания на гръбначния мозък, Медицина и физкултура, София, 2012, 448-455. ISBN 978-954-420-296-5.

3. Долекарска помощ.
Ръководство за студенти с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”
Доц. Д-р Милка Милева д.ф., Доц. Д-р Йордан Пашов, д.м., Доц. Д-р Димитър Масларов, д.м.
Изд. РИК „Искра-М-И”, 2013, ISBN 978-619-7095-03-6

4. Неврология. Димитър Масларов.
(За студенти от медицинските колежи и факултетите по обществено здраве на медицинските университети – второ преработено и допълнено издание). 215 стр. Рецензент Чл. кор. проф. д-р Иван Миланов, дмн.
София, Инфоматика, 2015. ISBN 978-954-92737-7-9.

5. Неврология. Под ред. на акад. проф. Ив. Миланов и чл. кор. проф. Л. Трайков
(Учебник за студенти по медицина), Глава 20. 6. Съдови заболявания на гръбначния мозък, Медицина и физкултура, София, 2016, 203-206, ISBN 978-954-420-320-7.

НАЦИОНАЛНИ КОНСЕНСУСИ

1. Стаменова П., Миланов Ив., Трайков Л., Търнев И., Масларов Д. и съавтори. Национален Консенсус за профилактика, диагноза, лечение и рехабилитация на мозъчносъдовите заболявания. Българска Неврология. 2011; 11, 4, 190-203.
2. Миланов Ив., Стаменова П., Трайков Л., Търнев И., Даскалов М., Захариев З., Делева Н., Петров Ив., Титянова Е., Масларов Д. и съавтори. Национален Консенсус за диагностика и лечение на имунно медиираните полиневрити и полиневропатии. Двигателни нарушения. 2012; 9, 1, 5-34.
3. Миланов Ив., Стаменова П., Трайков Л., Търнев И., Титянова Е., Даскалов М., Захариев З., Делева Н., Капрелян А., Масларов Д. и съавтори. Национален Консенсус за диагностика и лечение на Паркинсоновата болест. Двигателни нарушения. 2013; 10, 1, 5-32.
4. Миланов Ив., Стаменова П., Трайков Л., Търнев И., Масларов Д. и съавтори. Национален Консенсус за профилактика, диагноза, лечение и рехабилитация на мозъчносъдовите заболявания. Българска Неврология. 2013; 14, 3, Допълнение 1, 170-189.
5. Миланов Ив., Стаменова П., Божинова В., Търнев И., Захариев З., Трайков Л., Даскалов М., Масларов Д. и съавтори. Национален Консенсус за диагностика и лечение на епилепсията. Българска Неврология. 2014; 15, 1, Допълнение 1, 44-66.
6. Миланов Ив., Стаменова П., Трайков Л., Даскалов М., Търнев И., Титянова Е., Божинова В., Захариев З., Делева Н., Капрелян А., Масларов Д. и съавтори. Национален Консенсус за приложението на терапевтична плазмафереза при неврологичните заболявания. Българска Неврология. 2014; 15, 1, Допълнение 3, 153-169.
7. Миланов Ив., Стаменова П., Даскалов М., Търнев И., Захариев З., Делева Н., Чернинкова С., Капрелян А., Масларов Д. и съавтори. Български алгоритъм за диагностика и лечение на Множествената склероза. Двигателни нарушения. 2014; 11, 1, 5-40.
8. Миланов Ив., Трайков Л., Стаменова П., Търнев И., Даскалов М., Захариев З., Капрелян А., Масларов Д. и съавтори. Национален Консенсус за диагностика и лечение на неврологично обусловените болки. Cephalgia. 2015; 17, 1, 8-64.
9. Миланов Ив., Трайков Л., Стаменова П., Търнев И., Даскалов М., Масларов Д. и съавтори. Национален Консенсус за ранна диагностика и лечение на болестта на Алцхаймер и други форми на деменция. 2015; 3-32.
10. Миланов Ив., Трайков Л., Търнев И., Стаменова П., Даскалов М., Божинова В., Масларов Д. и съавтори. Български алгоритъм за диагностика и лечение на Множествената склероза. Двигателни нарушения. 2015; 12, 1, 5-42.
11. Миланов Ив., Трайков Л., Търнев И., Стаменова П., Даскалов М., Божинова В., Масларов Д. и съавтори. Български алгоритъм за диагностика и лечение на Множествената склероза. Двигателни нарушения. 2015; 12, 2, 5-43.
12. Миланов Ив., Трайков Л., Търнев И., Стаменова П., Даскалов М., Божинова В., Масларов Д. и съавтори. Български алгоритъм за диагностика и лечение на Множествената склероза. Двигателни нарушения. 2016; 13, 1, 5-47.
13. Миланов Ив., Захариев З., Божинова В., Търнев И., Трайков Л., Стаменова П., Даскалов М., Масларов Д. и съавтори. Национален Консенсус за диагностика и лечение на епилепсията. Българска Неврология. 2016; 17, 2, Допълнение 2, 182-208.
14. Миланов Ив., Трайков Л., Стаменова П., Търнев И., Даскалов М., Захариев З., Капрелян А., Хараланов Л., Масларов Д. и съавтори. Български алгоритъм за диагностика и лечение на хиперкинетичните двигателни нарушения. Двигателни нарушения. 2017; 14, 1, 5-32.

ДОКЛАДИ НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ И КОНФЕРЕНЦИИ, ОТПЕЧАТАНИ В ПЪЛЕН ТЕКСТ

1. Масларов Д., К. Младенов, Б. Масларов. Динамика на някои имунологични показатели в условията на хроничен стрес и възстановяване у плъхове. ІІІ Научно-практическа конференция по защита на населението от природни бедствия и аварии, 8-9 декември 1994, том ІV, 74-81.
2. Масларов Д., К. Младенов, Б. Масларов. Динамика на някои хематологични и електролитни показатели в условията на хроничен стрес и възстановяване у плъхове. ІV Научно-практическа конференция по защита на населението от природни бедствия и аварии, 12-14 декември 1997, том V, 56-69, 1998.
3. Масларов Д., А. Тотев, И. Нисимов, Г. Пейчев, С. Велева. Роля на хипокампа в епилептогенезата – съвременни електрофизиологични проучвания. ІІ Национална конференция на тема “Съвременни аспекти в лечението на епилепсията”, 25-26 май 1995.
4. Масларов Д., А Тотев, А. Бочева. Съвременни аспекти на експерименталното моделиране на Паркинсонова болест у животни. Юбилейна научна конференция по неврология, 13-15 април, 1995, сб. резюмета, стр. 15.
5. Maslarov D., A. Totev. Changes in the EEG power spectra of theta-1 and theta-2 activities in the hippocampus during different phases of chronic stress and recovery in rats. Abstr. of the 8th European Congress of Clinical Neurophysiology, Munich, Germany, October 9-11, 1996. In: Electroenceph. clin. Neurophysiol., Vol. 99 (4), P 240, p. 327. IF 1.617
6. Пейчев Г., И. Нисимов, Д. Масларов. Клиничен случай на епилепсия със сензорни парциални пристъпи и етиологичен фактор мигрена. Национална конференция по епилепсия и пароксизмални състояния. Слънчев ден, Варна, 7-10 октомври 2004.
7. Масларов Д., А. Милкоева, Р. Ковачева. Прилагане на кодирането при въвеждане на диагностично-свързаните групи. Българско-швейцарски семинар “Обучение по болнично управление”, април 2005.
8. Dimitrova Sv., I. Stoilova, T. Breus, T. Zenchenko, D. Maslarov. Investigation of human sensitivity towards geomagnetic changes. SENS 2007, Third Scientific Conference with International Participation, Space, Ecology, Nanotechnology, Safety, 27-29 June 2007, Varna, Bulgaria, Proceedings, 2008, 352-357.
9. Maslarov D., Tz. Filipova, P. Kraevsky, M. Vlaskovska, L. Kazakov. The long-term effect of sex hormones on the analgesic action of Dipyrone (metamizol). First Join Congress of GCNN and SSNN, 5th Congress of the GCNN, 4th Congress of the SSNN, Bucharest, 3-6 March 2008, P 15, p. 83.
10. Maslarov D., M. Vlaskovska, L. Kazakov. Pain and pain management. Ethical dimensions and controversies. First Join Congress of GCNN and SSNN, 5th Congress of the GCNN, 4th Congress of the SSNN, Bucharest, 3-6 March 2008, P 16, p. 83.
11. Maslarov D., L. Kazakov, Ch. Slavov, M. Vlaskovska. Purinoceptors and mechano-sensory transduction. Implication to nociception and motility. First Join Congress of GCNN and SSNN, 5th Congress of the GCNN, 4th Congress of the SSNN, Bucharest, 3-6 March 2008, P 13, p. 82.
12. Maslarov D, N. Mihnev, P. Kolev. Medial temporal lobe epilepsy with severe pain sensation. First Join Congress of GCNN and SSNN, 5th Congress of the GCNN, 4th Congress of the SSNN, Bucharest, 3-6 March 2008, P 18, p. 85.
13. Todorova A., I. Milanov, P. Stamenova, D. Maslarov. Quality of life of patients with Parkinson’s disease. First Join Congress of GCNN and SSNN, 5th Congress of the GCNN, 4th Congress of the SSNN, Bucharest, 3-6 March 2008, Oral Presentation, p. 49.
14. M. Vlaskovska, V. Takova, V. Russinova, D. Maslarov. Phenotype/genotype basis of patient oriented pain management. Fourth National Conference for the treatment of pain with international participation. Hissarrya, Bulgaria, 19.06.-21.06. 2008, Proceedings, 43-44.
15. S. Dimitrova, M. Jordanova, I. Stoilova, T. Taseva, D. Maslarov. Solar activity, different geomagnetic activity levels and acute myocardial infarction. 37th COSPAR Scientific Assembly, July 13-20, 2008, Montreal, Canada, Life sciences as Related to Space (F), Genomic, Proteomic and Metabolic Changes of Biosystems in Spaceflight Environment, F46-0022-08. http://adsabs.harvard.edu/abs/2008cosp…37..713D
16. D. Maslarov. Head injuries – assessment, investigation and early management. 5th SSNN Eastern European Neurology Summer School for Young Neurologists, Eforie Nord, 12-15 July 2010, p. 23.
17. Н. Габровски, П. Ванев, М. Лалева, К. Узунов, П. Илков, Д. Масларов, Ст. Габровски. Нов инструмент за измерване на качеството на живот при болни с неврохирургични заболявания. ХІХ Национална конференция по неврохирургия, 28-31 октомври 2010, Несебър, сб. резюмета, стр. 13-14.
18. N. Gabrovsky, M. Laleva, S.L. Kondoff, D. Maslarov, St. Gabrovsky. The P1 segment of the posterior cerebral artery – a microanatomical study. 5th International Symposium in Microneurosurgical Anatomy, Istanbul, 4-6 November 2010, abstr. Book. P 22.
19. Стаменова П, Д. Масларов, Л. Хараланов. Алгоритъм за диагноза и лечение на мозъчносъдови заболявания. ХІІ Национален конгрес по неврология, Боровец, 19-21 май 2011, Сб. Алгоритми за диагноза и лечение при неврологични заболявания. стр. 57-82.
20. Jordanova M., Maslarov D., Stoilova I.,Breus T. , Zenchenko T., Gurfinkel Y. Cerebral pathology and solar activity and meteorology, Third Workshop „Solar influences on the magnetosphere, ionosphere and atmosphere“, Sozopol, Bulgaria, 6-10 June 2011; http://www.stil.bas.bg/WS- Sozopol/2011Sozopol/Malina2011_ poster2.pdf
21. M. Jordanova, D. Maslarov, I. Stoilova, T. Zenchenko, T. Breus, Y. Gurfinkel. Heliobiology – medico-biology problems connected to solar activity. SES 2011, Seventh Scientific Conference with International Participation “SPACE, ECOLOGY, SAFETY“, 29 November – 1 December 2011, Sofia, Bulgaria.
22. M. Jordanova, T. Zenchenko, I. Stoilova, T. Breus, Y. Gurfinkel, D. Maslarov. Cerebral Pathology and solar activity. SES 2011, Seventh Scientific Conference with International Participation “SPACE, ECOLOGY, SAFETY“, 29 November – 1 December 2011, Sofia, Bulgaria, Abstr. Book 143-147.
23. Масларов Д, Д. Дренска. Етиология и анализ на транзиторните исхемични атаки – рисков фактор за развитие на мозъчен инфаркт. Първа Национална конференция за преподаватели и студенти на тема «Здравни грижи – традиции и перспективи», Здраве и наука, 2012, година ІІ, брой 3, 7, 190-194.
24. Масларов Д, Л. Тодорова, М. Власковска, И Нисимов. Фармакотерапия на невропатната болка. Първа Национална конференция за преподаватели и студенти на тема «Здравни грижи – традиции и перспективи», Здраве и наука, 2012, година ІІ, брой 3, 7, 194-196.
25. Масларов Д, И. Нисимов, Р. Йолова. Специални грижи на медицинската сестра при болни с множествена склероза. Първа Национална конференция за преподаватели и студенти на тема «Здравни грижи – традиции и перспективи», Здраве и наука, 2012, година ІІ, брой 3, 7, 460-462.
26. Дренска Д, Д. Масларов. Атипичен вариант на транзиторна исхемична атака – представяне на клиничен случай. Първа Национална конференция за преподаватели и студенти на тема «Здравни грижи – традиции и перспективи», Здраве и наука, 2012, година ІІ, брой 3, 7, 532-534.
27. Масларов Д, И. Нисимов, В. Анева, Хр. Спасова. Остър идиопатичен трансверзален миелит: съобщение на два случая. Първа Национална конференция за преподаватели и студенти на тема «Здравни грижи – традиции и перспективи», Здраве и наука, 2012, година ІІ, брой 3, 7, 529-532.
28. Дренска Д, Д. Масларов. Невросонология – исторически данни и съвременно приложение в неврологичната практика. Първа Национална конференция за преподаватели и студенти на тема «Здравни грижи – традиции и перспективи», Здраве и наука, 2012, година ІІ, брой 3, 7, 535-536.
29. M. Jordanova, D. Maslarov, I. Stoilova, T. Zenchenko, T. Breus, Y. Gurfinkel. The influence of solar activity and meteorological factors on human brain pathology. International Conference “Space weather effects on humans: In Space and on Earth”, Moscow, Russia, June 4-8, 2012, http://swh2012.cosmos.ru/presentations
30. Dimitar Maslarov. Clinical experience on pain treatment in elderly – modulating effect of Benfotiamine on analgesic activity of NSAIDs. 8th International Summer school of Neurology, 30 June-4 July 2013, Eforie Nord, Romania.
31. Д. Масларов, Л. Тодорова, С. Сурчева, М. Власковска. Генетичните подходи за индивидуализиране на лечението като етичен проблем. Девета национална конференция по етика с международно участие „ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНА”, София, 25-26 октомври 2013, сборник статии стр. 42-47.
32. В. Митев, С. Сурчева, Д. Масларов, Л. Тодорова, М. Ръткова, М. Власковска. Етични проблеми при експериментално и клинично проучване на болка и аналгетици. Девета национална конференция по етика с международно участие ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНА, София, 25-26 октомври 2013, сборник статии стр. 182-185.
33. Kolyovska V, D. Maslarov. Medical marijuana and multiple sclerosis. Proceedings of the 8th Workshop on Biological Activity of Metals, Synthetic Compounds and Natural Products, November 27-29, 2013, Sofia, 1, 2013, 100-103.
34. Kolyovska V., V. Pavlova, S. Todorov, D. Maslarov. Low salt diet is associated with the prevention of exacerbation in patients with relapsing remitting MS. 9th Workshop on Biological Activity of Metals, Synthetic Compounds and Natural Products, November 26-28, 2014. EO3, Proceedings, 106-108, ISSN 2367-5683
35. Kolyovska V., V. Pavlova, I. Iliev, S. Todorov, D. Maslаrov. Low salt diet is associated with the prevention of exacerbation in patients with relapsing remitting MS. Journal of Pharmacy and Pharmacology, vol. 3, 4, April 2015, 170-172.
36. Kolyovska V., J. Maslarova, D. Maslarov. Neuromarketing. Buy-ology is a masterpiece. Seventh workshop Experimental model and methods in biomedical research (Sofia), 16-19 May 2016,
37. Kolyovska V., J. Maslarova, I. Georgiev, D. Maslarov. Home diagnostic and screening by means of smartphones and medical devices – clinical applications. Seventh workshop Experimental model and methods in biomedical research (Sofia), 16-19 May 2016.

ДОКЛАДИ НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ И КОНФЕРЕНЦИИ, ОТПЕЧАТАНИ В РЕЗЮМЕ

1. Maslarov D., A. Totev, N. D. Nikolov and S. Harleva. System analysis of changes in EEG power and coherence during different phases of chronic inescapable stress in rats: I. In a state of behavioral immobillity. Fifth National Congress of Physiological Sciences. Sofia, June 10-11 1991. Abstracts, p. 21.
2. Totev A., D. Maslarov, N. D. Nikolov and S. Harleva. System analysis of changes in EEG power and coherence during different phases of chronic inescapable stress in rats: II. In a transient state from behavioral immobillity to voluntary behavior. Fifth National Congress of Physiological Sciences. Sofia, June 10-11 1991. Abstracts, p. 21.
3. Nikolov N. D., D. Maslarov, A. Totev and S. Harleva. Hippocampal theta-2 activity (4-7 Hz) during different phases of chronic inescapable stress in rats as a measure for changes in the functional state of the basal forebrain cholinergic system (BFCS). Regional Meeting of the IUPS, Prague, June 30 – July 5, 1991. Abstracts, p.137, PL14.
4. Nikolov N. D., A. Totev, D. Maslarov and S. Harleva. System analysis of changes in EEG power and coherence during different phases of chronic inescapable stress in rats. Third IBRO World Congress of Neuroscience, Montreal, August 4-9, 1991. Abstracts, p.242, P34.18.
5. Maslarov D. Bogdanov. System analysis of changes in EEG power and coherence during different phases of chronic inescapable stress in rats in a state of behavioural immobility. 35-th Congress of the Hungarian society of the EEG and clinical neurophysiology, Gyor, Oktober 8-10, 1992. Abstracts, P-17.
6. Масларов Д., А. Тотев, Л. Сурчев. Изследване на холинергичната невротрансмисия в хипоталамо-хипокампалната тета-активираща система в условията на хроничен неконтролируем стрес у плъхове. Конференция на Българско Дружество по Невронауки, София, май 1993, рез., стр. 9.
7. Тотев А., Д. Масларов, Л. Сурчев. Изследване на холинергичната невротрансмисия в хипоталамо-хипокампалната тета-активираща система в условията на хроничен неконтролируем стрес у плъхове. Конференция на Българско Дружество по Невронауки, София, май 1993, рез., стр. 9.
8. Totev A., D. Maslarov, S. Harleva, N. Nikolov. Possible role of N. hypothalamus posterior for preserving of hippocampal theta-2 rhythm in conditions of chronic inescapable stress in rats. Conference of Bulgarian Society of EEG, EMG and Clinical Electrophysiology, Sofia, January 21, 1994. EEG & Clin. Neurophysiol., 1994, 91, 116P. IF 1.617
9. Maslarov D., A. Totev, S. Harleva, N. Nikolov. Spectral-correlation analysis of reticular-hippocampal theta-2 activity (4-7 Hz) in the conditions of chronic inescapable stress in rats. Annual Scientific Session of the Sofia Section of the Bulgarian Physiological Society, January 27-28, 1994. Acta Physiol. et Pharmacol. Bulg., 1994, 20 (2), 48-49.
10. Totev A., D. Maslarov, S. Harleva, N. Nikolov. Spectral-correlation analysis of hypothalamical-hippocampal theta-2 activity (4-7 Hz) in the conditions of chronic inescapable stress in rats. Annual Scientific Session of the Sofia Section of the Bulgarian Physiological Society, January 27-28, 1994. Acta Physiol. et Pharmacol. Bulg., 1994, 20 (2), 57-58.
11. Maslarov D., A. Totev, S. Harleva, M. Antonova, N. Nikolov. Spectral-correlation study on the role of the dorsomedial posterior hypothalamic region for preserving of hippocampal *-2 rhythm (4-7Hz) in conditions of chronic stress and following recovery in rats. VIIth European Congress of Clinical Neurophysiology, Budapest, Hungary, July 3-7, 1994, Abstracts, Po 172, p. 77.
12. Totev A., D. Maslarov, S. Harleva, N. Shishkova, M. Antonova, N. Nikolov. Resistence of the hippocampal *-2 activity (4-7Hz) under conditions of chronic stress and following recovery in rats. VIIth European Congress of Clinical Neurophysiology, Budapest, Hungary, July 3-7, 1994. Abstracts, Po 173, p. 77.
13. Maslarov D., A. Totev, N. Shishkova, N. Nikolov, M. Vlaskovska, L. Kazakov. Resistance of the hippocampal cholinergic neurotransmission and connected with it theta-2 rhythm (4-7Hz) under conditions of chronic stress in rats. 17th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, 4-8 September 1994, Vienna, Austria. European Journal of Neuroscience, Suppl. No. 7, 83.16, p. 141. IF 4.951
14. Totev A., D. Maslarov, N. Nikolov, M. Vlaskovska, L. Kazakov. Exhaustion of the cholinergic neurotransmission in n. posterior hypothalami in conditions of chronic stress in rats. 17th Annual Meeting of the European Neuroscience Association, 4-8 September 1994, Vienna, Austria. European Journal of Neuroscience, Suppl. No 7, 83.15, p. 141. IF 4.951
15. Totev A., D. Maslarov, N. Nikolov, M. Vlaskovska, L. Kazakov. Changes in the cholinergic and serotoninergic neurotransmission in hippocampus and n. posterior hypothalami following chronic stress in rats. Ist European Congress of Pharmacology, Milano, 16-19 June, 1995, EEG & Clin Neurophysiol, vol. 99, 4, P240, p. 327. IF 2.027
16. Maslarov D., A. Totev, N. Shishkova, M. Antonova, N. Nikolov. Study on the changes in the EEG power spectra of theta 1 (7-12 Hz) and theta 2 (4-7 Hz) activities in hippocampus and n. posterior hypothalami following chronic stress in rats. II International Congress of the Polish Neuroscience Society. Kracow, 13-16 Sept. 1995, Acta Neurobiol. Exp., 1995 (Suppl.), p. 24. IF 0.551
17. Totev A., D. Maslarov, N. Shishkova, M. Antonova, N. Nikolov. Changes in the EEG power spectra of the cortical delta (0.5-3.5 Hz) and beta 2 (24-36 Hz) activities under conditions of chronic stress in rats. II International Congress of the Polish Neuroscience Society. Kracow, 13-16 Sept. 1995, Acta Neurobiol. Exp., 1995 (Suppl.), p. 25. IF 0.551
18. Maslarov D., I. Nissimov, S. Veleva. Analgesic effect and side effects of Ketoprofen in the treatment of diffеrent pain symptoms in neurology. XVI World Congress of Neurology, September 14-19, 1997, Buenos Aires, Argentina, J. Neurol. Sciences, Suppl. to vol. 150, Sept. 1997, 1-46-04, S62. IF 1.453
19. Велева С., И. Нисимов, Д. Масларов. Латерална амиотрофична склероза – съвременни терапевтични стратегии. VІІ Национален конгрес по неврология, 23-25 октомври 1997, Пловдив, Neurologia Balkanica, том 1, № 3-4, 1997, стр. 72.
20. Нисимов И., С. Велева, Д. Масларов. Експертни системи в неврологията. VІІ Национален конгрес по неврология, 23-25 октомври 1997, Пловдив, Neurologia Balkanica, том 1, № 3-4, 1997, стр. 71.
21. Велева С., Е. Антонова, Д. Масларов, Г. Пейчев, И. Нисимов. Пароксизмална кинезиогенна хореоатетоза – описание на случаи в една фамилия. VІІ Национален конгрес по неврология, 23-25 октомври 1997, Пловдив, Neurologia Balkanica, том 1, № 3-4, 1997, стр. 72.
22. Масларов Д., С. Велева С., И. Нисимов,.Сравнително проучване на аналгетичния ефект на Ketoprofen и други нестероидни противовъзпалителни средства при лечението на различни болкови симптоми в неврологията. VІІ Национален конгрес по неврология, 23-25 октомври 1997, Пловдив, Neurologia Balkanica, том 1, № 3-4, 1997, стр. 39.
23. Велева С., И. Нисимов, Д. Масларов. Хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия – клинични, терапевтични и електромиографски взаимоотношения. VІІ Национален конгрес по неврология, 23-25 октомври 1997, Пловдив, Neurologia Balkanica, том 1, № 3-4, 1997, стр. 103.
24. D. Maslarov, S. Veleva, I. Nissimov, G. Peitchev, E. Antonova. Paroxysmal kinesigenic choreoathetosis – familial case description. Fifth International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, New York, USA, October 10-14, 1998. Movement Disorders, vol. 13, Suppl. 2, 1998, P5.090, p. 032. IF 1.908
25. Veleva S., D. Maslarov, I. Nissimov, G. Peitchev, E. Antonova. Paroxismal kinesigenic choreoathetosis: a familial case description. Meeting of the European Federation of Neurological Societies, Seville, Spain, September 19-25, 1998. European Journal of Neurology, vol. 5, Suppl. 3, MOV52, S177. IF 0.606
26. Велева С., И. Нисимов, Д. Масларов. Клиничен опит от приложението на cinolazepam (Gerodorm) – бензодиазепин с кратък хипнотичен ефект. VІІІ Национална конференция по неврология с международно участие “Българската неврология днес и утре”, 4-6 юни 1999, София, сб. рез., стр. 62.
27. Нисимов И., Е. Антонова, Д. Масларов, С. Велева. Редки форми на брахиални мононевропатии. VІІІ Национална конференция по неврология с международно участие “Българската неврология днес и утре”, 4-6 юни 1999, София, сб. рез., стр. 79.
28. Велева С., И. Нисимов, Д. Масларов. Идиопатична лицева парализа (парализа на Bell) – съвременно състояние на проблема. VІІІ Национална конференция по неврология с международно участие “Българската неврология днес и утре”, 4-6 юни 1999, София, сб. рез., стр. 79.
29. Нисимов И., Е. Антонова, Д. Масларов, Г. Пейчев, С. Велева. Пароксизмална кинезиогенна хореоатетоза – двугодишно проследяване на случаи в една фамилия. VІІІ Национална конференция по неврология с международно участие “Българската неврология днес и утре”, 4-6 юни 1999, София, сб. рез., стр. 80.
30. Maslarov D., G. Peitchev, D. Popivanov, I. Nissimov, S. Veleva. Changes in cognitive processes during mental arithmetic, reflected in EEG activity in patients with primary headache. First joint meeting of the Bulgarian and Italian Headache Societies, Varna, September 1999, Abstract in: Cephalgia, vol. 1, 1, p. 46.
31. Veleva S., I. Nissimov, D. Maslarov, B. Ishpekova. Hereditary motor and sensory neuropathy I and II type – clinical and electrophysiological findings. 11th International Congress of Electromyography and Clinical Neurophysiology, Prague, Czech Republic, 7-11 September 1999, PS-37.3 in Clinical Neurophysiology at the Beginning of the 21st Century.
32. Масларов Д., E. Антонова, О. Антов, Г. Иванов, С. Ненова, С. Велева. Convulex в профилактиката на мигрената. 8 Национален конгрес по неврология, София, 27-30 септември 2001, Abstr. в сп. Българска неврология, том 1, No 2, стр. 58.
33. Миланов И., Д. Масларов, И. Нисимов. Палиативните грижи в неврологията. IX Национална Конференция по Неврология с международно участие, София, 25-27 септември 2003, Сп. Българска Неврология, Том 3, бр. 3, РІ 039, стр. 178-179.
34. Масларов Д., И. Нисимов. Компресионно-исхемични невропатии – принципи на диференциалната диагностика. IX Национална Конференция по Неврология с международно участие, София, 25-27 септември 2003, Сп. Българска Неврология, Том 3, бр. 3, РІІ 023, стр. 190.
35. Масларов Д., И. Нисимов. Компресионно-исхемични невропатии – класификационни подходи и принципи на лечение. IX Национална Конференция по Неврология с международно участие, София, 25-27 септември 2003, Сп. Българска Неврология, Том 3, бр. 3, РІІ 024, стр. 190-191.
36. Нисимов И., Д. Масларов. Хронични миофасциални болки и фибромиалгия – реалност в неврологичната диференциална диагноза. IX Национална Конференция по Неврология с международно участие, София, 25-27 септември 2003, Сп. Българска Неврология, Том 3, бр. 3, РІІІ 033, стр. 210.
37. Масларов Д., П. Стаменова. Невропротективно лечение на исхемичните мозъчни инсулти. ІХ Национален конгрес по неврология. София, 8-10 септември 2005, пл. доклад, Сп. Българска Неврология, Том 5, бр. 4, стр. 223.
38. Масларов Д., D. Muresanu. Невротрофични фактори и невропротекция. ІХ Национален конгрес по неврология. София, 8-10 септември 2005, Сп. Българска Неврология, Том 5, бр. 4, РІ24, стр. 223.
39. Muresanu D., F. Isai, D. Maslarov. Neuroprotection and neuroplasticity in Parkinson’s Disease. ІХ Национален конгрес по неврология. София, 8-10 септември 2005, пл. доклад, Сп. Българска Неврология, Том 5, бр. 4, D06, стр. 209.
40. Ш. Мехрабиан, Л. Трайков, А. Йорданова, М. Райчева, Р. Радемакер, М. Крутс, Д. Масларов, И. Кременски, К. Ван Броекхофен. Нова PSEN1 мутация при българска фамилия с ранно начало и атипична клинична картина на болестта на Алцхаймер. Х юбилеен национален конгрес по неврология, София, 7-9 юни 2007, Сп. Българска неврология, Том 7, бр. 3, Р 2102, стр. 134-135.
41. Петрова М., Л. Трайков, М. Райчева, Ш. Мехбариан, Я. Желев, Д. Масларов. Особености на когнитивния профил при Мултисистемна атрофия. Х юбилеен национален конгрес по неврология, София, 7-9 юни 2007, Сп. Българска неврология, Том 7, бр. 3, Р 2107, стр. 136-137.
42. Vlaskovska M., S. Surcheva, D. Maslarov, P. Kraevsky, L. Kazakov. The effect of Glutamate and β-AP in cortical primary cultures. First Join Congress of GCNN and SSNN, 5th Congress of the GCNN, 4th Congress of the SSNN, Bucharest, 3-6 March 2008, P 14, p. 82-83.
43. Maslarov D., N. Gabrovsky, P. Vanev, G. Poptodorov, N. Velinov, St. Gabrovsky. Accessing quality of life in patients with neurosurgical diseases. First Join Congress of GCNN and SSNN, 5th Congress of the GCNN, 4th Congress of the SSNN, Bucharest, 3-6 March 2008, P 17, p. 85.
44. Maslarov D., N. Velkov. Anticholinesterase treatment of Myasthenia Gravis – optimizing the daily dosage, distribution and ingestion scheme. 40th Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education in conjunction with the 6th Congress of the Romanian Society of Neurology, Sinaia, 21-24 May 2008. Romanian Journal of Neurology, VII, Suppl. 1, 2008, OC 53, S37-S38.
45. I. Milanov, Y. Dokova, D. Maslarov. Validation the quality of life questionnaires for multiple sclerosis and cognitive impairment questionnaire – MSQOL-54, MSIS-29 and MSNSQ in the Bulgarian patients with multiple sclerosis. Second Joint Congress of GCNN and SSNN, Vienna, 13 March 2009, Abstract book, p. 90.
46. Масларов Д., В. Анева. Подостра торакална миелопатия – проследяване на клиничен случай. ХІ национален конгрес по неврология, София, 14-16 май 2009, Сп. Българска неврология, Том 9, бр. 2, Р09, стр. 63.
47. Масларов Д., Д. Дренска, Ю. Петрова. Ранна мозъчно-съдова болест при пациенти с интракраниални стенози. ХІ национален конгрес по неврология, София, 14-16 май 2009, Сп. Българска неврология, Том 9, бр. 2, Р11, стр. 64.
48. Масларов Д., Д. Дренска, Ю. Петрова. Клиничен случай с интракраниални съдова патология като причина за ранна мозъчно-съдова болест. ХІ национален конгрес по неврология, София, 14-16 май 2009, Сп. Българска неврология, Том 9, бр. 2, Р12, стр. 64.
49. П. Колев, Д. Масларов. Ефективност на Мелатонин АМБРОС® при лечение на инсомнии. Клинично наблюдение на УСБАЛНП „Св. Наум” – София. ХІ национален конгрес по неврология, София, 14-16 май 2009, Сп. Българска неврология, Том 9, бр. 2, Р58, стр. 81.
50. Масларов Д., В. Кирилов, Н. Габровски. Клинично и MRI проследяване на пациент с епендимом на ЦНС. ХІ национален конгрес по неврология, София, 14-16 май 2009, Сп. Българска неврология, Том 9, бр. 2, Р75, стр. 89.
51. Масларов Д., С. Стоилов, Н. Габровски. Механизми на блокиране на клетъчната пролиферация при малигнени глиални тумори под влияние на алтерниращи електрически полета с честота 50-500 KHz. ХІ национален конгрес по неврология, София, 14-16 май 2009, Сп. Българска неврология, Том 9, бр. 2, Р76, стр. 89.
52. Maslarov D., D. Drenska, J. Petrova. Early cerebrovascular events in patients with intracranial stenoses. 19th World Congress of Neurology, 24-30 October 2009, Bangkok, Thailand. Abstracts in Journal of Neurological Sciences, vol. 285, 2009, PO01-MO-15, p. S159. IF 2.324
53. Maslarov D. The Bulgarian National Consensus on stroke prevention 2008Y – what was done and is it need to be updated in 2010Y? 3rd International Conference “Hypertension, Diabetes, Lipids and Stroke Prevention”, 4-6 March 2010, Berlin.
54. D. Maslarov, N. Gabrovsky. Statistical data on 152 Consecutive Cases with Head Injuries directed from Neurology to Neurosurgery Department. 6th Congress of the Society for the Study of Neuroprotection and Neuroplasticity, 15-18 July 2010, Eforie Nord, Romania, Abstr. Book, p. 26.
55. D. Maslarov. Analgesic effect and side effects of pregabalin in the treatment of different neuropatic pain symptoms in neurology. 17 EFNS Congress, Geneva, 25-28 September 2010, Abstr. in European Journal of Neurology 17 (suppl. 3), 72-350, P1503. IF 3.765
56. Масларов Д., Д. Дренска. Мозъчни инфаркти в гранични територии: описание на клиничен случай. Пета юбилейна среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика с международно участие, 2-3 октомври 2010, София, хотел Родина, Р 01, стр. 3.
57. D. Drenska, D. Maslarov. Correlation between ABCD (2) score, cerebral vascular territory and dyslipidemia in patients with transient ischemic attack. World Stroke Congress 2010, 13-16 October 2010, Seoul, Abstr. in International Journal of Stroke, vol. 5, Suppl. 2, October 2010, P020160, p. 832. IF 3.125
58. Масларов Д. VІІ Световен конгрес по мозъчен инсулт, 13-16 октомври 2011, Сеул, Корея. Невросонология и мозъчна хемодинамика, том 7, бр. 1, 2011, стр. 59.
59. Масларов Д. Актуални концепции за оценка и поведение при пациенти с транзиторни исхемични атаки. ХІІ Национален конгрес по неврология, Боровец, 19-21 май 2011, Сп. Българска неврология, том 11, бр. 2, РО4, стр. 80.
60. Масларов Д, Д. Дренска. Определяне на краткосрочен и дългосрочен риск от развитие на мозъчен инфаркт при пациенти с транзиторни исхемични атаки. ХІІ Национален конгрес по неврология, Боровец, 19-21 май 2011, Сп. Българска неврология, том 11, бр. 2, РО5, стр. 80-81.
61. Нисимов И, Д. Дренска, В. Георгиев, Г. Пейчев, Д. Масларов. Синдром на Fahr: съобщение на три случая. ХІІ Национален конгрес по неврология, Боровец, 19-21 май 2011, Сп. Българска неврология, том 11, бр. 2, Р80, стр. 112.
62. Масларов Д, П. Краевски, С. Сурчева, Л. Казаков, М. Власковска. Benfotiamine модулира аналгетичната активност на нестероидните противовъзпалителни средства и опиоидите – експериментален и клиничен опит. ХІІ Национален конгрес по неврология, Боровец, 19-21 май 2011, Сп. Българска неврология, том 11, бр. 2, Р93, стр. 116.
63. Todorova L., K. Surchev, D. Maslarov, M. Vlaskovska. European Recommendation for the treatment of pain in elderly. XI International Congress of Medical Sciences, Sofia, Bulgaria, 03-06 May 2012, Tribuna Medica, Supplement to issue 1/2012, Vol. LXIV, PP 19 Preclinic, p. 71.
64. Ploshtakova P., L. Simeonova, B. Radoslavova, I. Nisimov, D. Maslarov. Idiopatic transverse myelitis abd Guillain-Barre syndrome overlap – case report. XI International Congress of Medical Sciences, Sofia, Bulgaria, 03-06 May 2012, Tribuna Medica, Supplement to issue 1/2012, Vol. LXIV, OP 26 Therapy, p. 126.
65. Масларов Д, И. Нисимов, Л. Тодорова, С. Сурчева, М. Власковска. Модулиране на аналгетичната активност на нестероидните противовъзпалителни средства, опиоидите и антиепилептичните медикаменти от Benfotiamin. Шеста Национална Конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, Хисаря, 31.05 – 02.06. 2012 г., сборник резюмета, стр. 63-64.
66. Maslarov D, N. Gabrovsky. Head injuries – assessment, investigation and early management. Statistical data on 250 head injuries cases, directed from neurology to neurosurgery department. 32nd Balkan Medical Week, Balkan Medical Union, 21-23 Sept, 2012, Nish, Abstr. Book, O 63.
67. Maslarov D, D. Drenska. Therapeutic effects of Atorvastatin (Torvacard®) in patients with dyslipidemia and cerebrovascular disease. 32nd Balkan Medical Week, Balkan Medical Union, 21-23 Sept, 2012, Nish, Abstr. Book, P 151.
68. Drenska D, Maslarov D. Limb shaking transient ischemic attacks, associated with extra- and intracranial occlusive disease and migraine – report of two cases. 32nd Balkan Medical Week, Balkan Medical Union, 21-23 Sept, 2012, Nish, Abstr. Book, P 181.
69. Maslarov D, D. Drenska, I. Nisimov. A “hidden” cause of low back pain – Tarlov cysts in routine neurological practice. 32nd Balkan Medical Week, Balkan Medical Union, 21-23 Sept, 2012, Nish, Abstr. Book, P 183.
70. Габровски Н, М. Лалева, Г. Поптодоров, Н. Велинов, Д. Масларов, Ст. Габровски. Хирургично лечение на мозъчни глиоми – анализ на 495 последователни случая. XXI Национална конфeрeнция по неврохирургия, 25-28 октомври 2012г., Златни пясъци.
71. Jordanova M., I. Stoilova, D. Maslarov, T. Zenchenko, T. Breus. Could cerebral pathology be sensitive to solar activity? Space, ecology, safety 2012. Eight Scientific Conference with international participation, 4-6 December 2012, Sofia, Abstr. Book, p. 18.
72. Масларов Д., Д. Дренска. Етиологична класификация на транзиторните исхемични атаки – възможности и перспективи. ХІІІ Национален Конгрес по неврология с международно участие, 16-19 май 2013, Златни пясъци, Сп. Българска неврология, том. 14, бр. 2, Пленарен доклад, стр. 69-70.
73. Масларов Д., Д. Дренска. ABCD(2) и световъртеж – допирни точки. ХІІІ Национален Конгрес по неврология с международно участие, 16-19 май 2013, Златни пясъци, Сп. Българска неврология, том. 14, бр. 2, Р13, стр. 78.
74. Масларов Д., Д. Дренска, Цв. Деливерски. Тромбоза на ляв трансверзален синус – описание на клиничен случай. ХІІІ Национален Конгрес по неврология с международно участие, 16-19 май 2013, Златни пясъци, Сп. Българска неврология, том. 14, бр. 2, Р18, стр. 80.
75. Масларов Д., Д. Дренска, Л. Тодорова, М. Власковска. Фармакогеномна оценка на клопидогрел – стъпка към въвеждането на персонализирана медицина при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт. ХІІІ Национален Конгрес по неврология с международно участие, Златни пясъци 16-19 май 2013, Сп. Българска Неврология, Том 14, бр. 2, Р 22, стр. 82-83.
76. Kolyovska V., D. Maslarov, S. Todorov, D. Drenska. Contemporary of multiple sclerosis treatment – current status and perspectives. XXI National Congress of the Bulgarian Anatomical Society with international participation, Sofia, May 31-June 2, 2013, Abstr. Book, p 10-11.
77. Maslarov D. Assessment and outcome of status epilepticus in elderly patients admitted at the Neurology Intensive Care Unit in First MHAT-Sofia, Bulgaria. 30th International Epilepsy Congress, 23-27 June 2013, Montreal, Canada, Abstr. In Epilepsia, vol. 54, suppl. 3, 2013, pLBP1120, p. 352. IF 3.909
78. Maslarov D., D. Drenska, O. Micova, L. Todorova, M. Vlaskovskа. Pharmacogenomic Assessment Of Clopidogrel – A Step Toward Personalized Medicine For Patients With Ischemic Stroke. XXI World Congress of Neurology, Vienna, Austria, 21-26 September 2013, Abstr in J Neurol Sci, vol. 333, suppl. Q, pp e262-e263, A-525-0003-02854, IF 2.243
79. Gabovsky N., G. Poptodorov, N. Velinov, M. Laleva, D. Maslarov, M. Kamenova, R. Kaneva, S. Gabrovsky. Advancement of the Surgical Treatment for Gliomas – a Decade of Experience in a Single Institution. 15th World Congress of Neurosurgery, Seoul, Korea, 8-13 September 2013, FA2447.
80. N. Gabrovsky, Usunov K, Laleva M, Ilkov P, Velinov N, Alioski N, Maslarov D, Gabrovsky S. Minimally Invasive Thoracolumbar Spine Surgery. XII National Congress of Bulgarian Orthopedic and Traumatology Association, 9-12 October 2013, Varna.
81. Габровски Н, К. Узунов, М. Лалева, Н. Велинов, П. Илков, Д. Масларов, Ст. Габровски. Перкутанна транспедикуларна фиксация с минимално инвазивна техника (първоначален опит). ХХІІ-ра Национална Конференция по неврохирургия, 24-26 октомври 2013, Велинград, Сб. Научни трудове, стр. 162.
82. Габровски Н, М. Лалева, Н. Велинов, Г. Поптодоров, К. Узунов, Н. Каменова, Д. Масларов, Е. Мустафа, Ст. Габровски. Предоперативно и постоперативно качество на живот при болни с глиални тумори. ХХІІ-ра Национална Конференция по неврохирургия, 24-26 октомври 2013, Велинград, Сб. Научни трудове, стр. 167.
83. Станчева Г, Т. Горанова, М. Лалева, М. Каменова, А. Миткова, Н. Велинов, Р. Кънева, Г. Поптодоров, В. Митев, Д. Масларов, Н. Габровски. Прогностично значение на соматични мутации в гените IDH1 и IDH2 при български пациенти с мултиформен глиобластом. ХХІІ-ра Национална Конференция по неврохирургия, 24-26 октомври 2013, Велинград, Сб. Научни трудове, стр. 179-180.
84. Д. Масларов, Д. Дренска. Анализ на профила на специализирани сестрински грижи и дейности при болни с мозъчносъдова патология. Национална Конференция по неврология с международно участие, 12-15 юни 2014, к.к. Златни пясъци, резюмета в сп. Българска Неврология, 15, 1, доп. 2, стр. 95-96.
85. Д. Дренска, Д. Масларов. Клинична оценка на мозъчни инфаркти във вертебробазиларната система. Национална Конференция по неврология с международно участие, 12-15 юни 2014, к.к. Златни пясъци, резюмета в сп. Българска Неврология, 15, 1, доп. 2, стр. 100.
86. Д. Дренска, Д. Масларов, И. Горанова. Оптикомиелит – описание на клиничен случай. Национална Конференция по неврология с международно участие, 12-15 юни 2014, к.к. Златни пясъци, резюмета в сп. Българска Неврология, 15, 1, доп. 2, стр. 112-113.
87. Н. Чохаджиева, Р. Йолова, И. Нисимов, Д. Масларов. Съвременен подход в утвърждаване на компетентности за всеобхватни сестрински грижи при болни с множествена склероза. Национална Конференция по неврология с международно участие, 12-15 юни 2014, к.к. Златни пясъци, резюмета в сп. Българска Неврология, 15, 1, доп. 2, стр. 142.
88. Р. Богданова, Д. Дренска, Д. Масларов. Общи сестрински грижи и дейности при болни с остро нарушение на мозъчното кръвообращение. Национална Конференция по неврология с международно участие, 12-15 юни 2014, к.к. Златни пясъци, резюмета в сп. Българска Неврология, 15, 1, доп. 2, стр. 142-143.
89. Р. Йолова, Н. Чохаджиева, И. Нисимов, Д. Масларов. Съвременен подход в утвърждаване на компетентности за всеобхватни сестрински грижи при болни с паркинсонизъм. Национална Конференция по неврология с международно участие, 12-15 юни 2014, к.к. Златни пясъци, резюмета в сп. Българска Неврология, 15, 1, доп. 2, стр. 143.
90. Св. Димитрова, Хр. Спасова, Д. Масларов. Грижи и дейности на медицинската сестра при болни с епилепсия и в епилептичен статус – важен фактор и част от интердисциплинарния подход при лечение. Национална Конференция по неврология с международно участие, 12-15 юни 2014, к.к. Златни пясъци, резюмета в сп. Българска Неврология, 15, 1, доп. 2, стр. 143-144.
91. V. Kolyovska, D. Maslarov, I. Dokova, S.Todorov, I. Iliev, S. Engibarov, R. Eneva. Serum IgG antibodies to GM1, GM3 and GD1a gangliosides in patients with relapsing remitting multiple sclerosis under treatment with Interferon, Copaxone and Laquinimod–preliminary data. VI Morphological Days. X National Conference of Anthropology, Sofia, June 6-8, 2014
92. V. Kolyovska, S. Todorov, D. Maslаrov. Low salt diet is associated with the prevention of exacerbation in patients with relapsing remitting MS. Ninth workshop “Biological activity of metals, synthetic compounds and natural products” (Sofia), 2014.V ISSN 2367-568.
93. Д. Масларов, Д. Дренска. Перспективи на телемедицината при мозъчен инсулт (telestroke): от конферентна аудиовръзка до облачен хостинг. ХIV Национален конгрес по неврология с международно участие, 7-10 май 2015, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 16, 1, допълнение 1, май 2015, стр. 66.
94. Д. Масларов, Д. Дренска. Сравнителен анализ и първоначално валидизиране на ASCOD – фенотипна класификация при исхемичен мозъчен инсулт и ТИА (предварителни данни). ХIV Национален конгрес по неврология с международно участие, 7-10 май 2015, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 16, 1, допълнение 1, май 2015, стр. 70.
95. Хр. Спасова, Д. Масларов. Актуализиране на терминологията за мозъчносъдова болест през 21-ви век. ХIV Национален конгрес по неврология с международно участие, 7-10 май 2015, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 16, 1, допълнение 1, май 2015, стр. 70-71.
96. Д. Масларов. Отделения за лечение на остри инсулти. ХIV Национален конгрес по неврология с международно участие, 7-10 май 2015, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 16, 1, допълнение 1, май 2015, стр. 71-72.
97. О. Бургазлиева, Д. Масларов. Профилактика на мозъчния инсулт. ХIV Национален конгрес по неврология с международно участие, 7-10 май 2015, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 16, 1, допълнение 1, май 2015, стр. 72-73.
98. С. Ненова, Б. Маринова, Д. Масларов. Актуални стратегии в лечението на постинсултната афазия. ХIV Национален конгрес по неврология с международно участие, 7-10 май 2015, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 16, 1, допълнение 1, май 2015, стр. 75.
99. Д. Дренска, Д. Масларов. Псевдо-транзиторни исхемични атаки. ХIV Национален конгрес по неврология с международно участие, 7-10 май 2015, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 16, 1, допълнение 1, май 2015, стр. 102.
100. Е. Руфев, Д. Масларов. Ранна рехабилитация след мозъчен инсулт. ХIV Национален конгрес по неврология с международно участие, 7-10 май 2015, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 16, 1, допълнение 1, май 2015, стр. 100.
101. V. Kolyovska, S. Todorov, D. Kadiysky, D. Maslarov. Modeling of nutrition in patients with relapsing remitting multiple sclerosis with aim to reduce the exacerbations. Sixth Workshop on Experimental Models and Methods in Biomechanical Researches. Sofia, 12-14 May 2015.
102. Масларов Д., Д. Дренска. Мозъчен инсулт при жени. ХV Национален конгрес по неврология с международно участие, 2-5 юни 2016, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 17, 1, допълнение 1, юни 2016, стр. 69.
103. Масларов Д., И. Нисимов. EAPC/EAN консенсус за грижи в края на живота и палиативни грижи за пациенти с прогресиращи неврологични заболявания. ХV Национален конгрес по неврология с международно участие, 2-5 юни 2016, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 17, 1, допълнение 1, юни 2016, стр. 75.
104. Миленкова В., Д. Дренска, Д. Масларов. Организация на сестрински дейности при пациенти с транзиторни исхемични атаки – модел на ТИА клиника. ХV Национален конгрес по неврология с международно участие, 2-5 юни 2016, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 17, 1, допълнение 1, юни 2016, стр. 77.
105. Дренска Д., Д. Масларов. Варианти на мозъчносъдова болест. ХV Национален конгрес по неврология с международно участие, 2-5 юни 2016, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 17, 1, допълнение 1, юни 2016, стр. 80.
106. Дренска Д., Д. Масларов. Полово-свързани разлики при пациенти с транзиторни исхемични атаки. ХV Национален конгрес по неврология с международно участие, 2-5 юни 2016, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 17, 1, допълнение 1, юни 2016, стр. 89.
107. Кольовска В., Д. Масларов. Проследяване на титъра на серумните IGG анти-GM1 и анти-GD1A ганглиозидни антитела при пациент с ПРМС на лечение с Laquinimod. ХV Национален конгрес по неврология с международно участие, 2-5 юни 2016, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 17, 1, допълнение 1, юни 2016, стр. 102.
108. Бургазлиева О., Г. Пейчев, М. Станчева, Цв. Деливерски, И. Нисимов, Д. Масларов. Централна понтинна миелинолиза – описание на клиничен случай. ХV Национален конгрес по неврология с международно участие, 2-5 юни 2016, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 17, 1, допълнение 1, юни 2016, стр. 106.
109. Масларов Д., Ю. Костадинова, М. Кеворкян, В. Кормова, В. Ганчева. Проучване на ефекта от лечение с пиримидинови нуклеотиди при пациенти с периферна невропатия. ХV Национален конгрес по неврология с международно участие, 2-5 юни 2016, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 17, 1, допълнение 1, юни 2016, стр. 113.
110. Дренска Д., Д. Масларов. Tinnitus в неврологичната практика. ХV Национален конгрес по неврология с международно участие, 2-5 юни 2016, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 17, 1, допълнение 1, юни 2016, стр. 114.
111. Спасова Хр., Д. Масларов. Клиничен опит от прилагането на Milnacipran при лечение на пациенти с фибромиалгия. ХV Национален конгрес по неврология с международно участие, 2-5 юни 2016, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 17, 1, допълнение 1, юни 2016, стр. 118.
112. Спасова Хр., В. Георгиева, И. Нисимов, Д. Масларов. Опит от приложението на Дулоксетин и Прегабалин при лечението на пациенти с болкова диабетна полиневропатия. ХV Национален конгрес по неврология с международно участие, 2-5 юни 2016, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 17, 1, допълнение 1, юни 2016, стр. 118-119.
113. Алберт М., Т. Михова, Р. Шейтанова, Д. Масларов. Проучване на влиянието на дълбоката осцилация съчетана с техники от класическия масаж върху оздравителния процес при пациенти със световъртеж. ХV Национален конгрес по неврология с международно участие, 2-5 юни 2016, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 17, 1, допълнение 1, юни 2016, стр. 122-123.
114. Руфев Е., Д. Масларов. Продължително лечение и ранна рехабилитация при пациенти с мозъчен инсулт. ХV Национален конгрес по неврология с международно участие, 2-5 юни 2016, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 17, 1, допълнение 1, юни 2016, стр. 123.
115. Чохаджиева Н., И. Нисимов, Д. Масларов. Странични ефекти при лечението на множествена склероза с лекарства, модифициращи хода на заболяването. ХV Национален конгрес по неврология с международно участие, 2-5 юни 2016, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 17, 1, допълнение 1, юни 2016, стр. 123.
116. Maslarov D. Effects of Citicoline on Neuropsychological Status after Stroke. 18th World Congress of Psychophysiology (IOP2016) of the International Organization of Psychophysiology (IOP), Havana, Cuba, August 31st to September 4th, 2016. Proceedings in International Journal of Psychophysiology, vol. 108, October 2016, ISSN 0167-8760-108-1-174, p. 94, doi:10.2016/j/ijpsycho.2016.07.290. IF 2.596
117. Масларов Д., Д. Дренска. Съвременният калейдоскоп на съдовата диагноза. ХVІ Национален конгрес по неврология с международно участие, 18-21 май 2017, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 18, 1, допълнение 1, май 2017, стр. 63-64.
118. Масларов Д., Д. Дренска. Рискови фактори и прогноза при пациенти с псевдо-транзиторни исхемични атаки. ХVІ Национален конгрес по неврология с международно участие, 18-21 май 2017, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 18, 1, допълнение 1, май 2017, стр. 68.
119. Масларов Д., Д. Дренска. Мигрена и варианти на развитие на интракраниални мозъчни артерии. ХVІ Национален конгрес по неврология с международно участие, 18-21 май 2017, к.к. Златни пясъци, резюмета в списание Българска Неврология, 18, 1, допълнение 1, май 2017, стр. 72.